Άρτος ζωή

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε ερυδιθι δολορες σενσιβυς πρι αν σιθ πυρθο ελιγενδι ατ κυο εξ μαγνα.
 

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Για να μας λυτρώσει, ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε και σήκωσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μας. Ενώ είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο Ιησού Χριστό, έχουμε σκεφτεί όλοι ένα τέτοιο πρόβλημα; Ο Θεός είναι ο Δημιουργός, ο πιο άγιος, ο ανώτερος και ο πιο αξιοπρεπής, τότε όταν ο Θεός σώζει...

14. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά των ένδεκα, ύψωσε την φωνήν αυτού και ελάλησε προς αυτούς· Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες την Ιερουσαλήμ, τούτο ας ήναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου.

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον διά να κρίνη τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο κόσμος δι' αυτού» (Κατά Ιωάννην 3:16-17).

Στο τέλος της Εποχής του Νόμου, οι άνθρωποι αμάρτησαν όλο και περισσότερο, δεν μπορούσαν να τηρούν τον Νόμο. Οι άνθρωποι αντιμετώπισαν τον κίνδυνο να καταδικαστούν και να εκτελεστούν από τον Νόμο. Ο Θεός αγάπησε την ανθρωπότητα και δεν μπόρεσε να αντέξει να δει την ανθρωπότητα που δημιούργησε με τα χέρια Του να καταδικαστεί και να εκτελεστεί από...

Στο κατά Ματθαίον 16:13-19 στη Βίβλο, αναφέρει ότι όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ρώτησε τους μαθητές Του: «Ποιος λέτε ότι είμαι;», μόνο ο Πέτρος είπε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού, και αναγνώρισε την έμφυτη ουσία και ταυτότητα του Κυρίου Ιησού. Η απάντησή του ήταν η πιο ακριβής και εγκρίθηκε από τον Κύριο....

16. Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς διά να σταυρωθή. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον·
17. και βαστάζων τον σταυρόν αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενον Κρανίου τόπον, όστις λέγεται Εβραϊστί Γολγοθά,
18. όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν.
19. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και...

Πρόσφατα, κάποιοι φίλοι μάς έγραψαν: Πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό εδώ και πολλά χρόνια και θέλουμε επίσης να κάνουμε πράξη τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά στη ζωή, όταν διαφωνούμε με τους άλλους γύρω μας, μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ή να τους μαλώσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη την ανοχή και την επιείκεια, ακόμα και...

© 2018 Το ταξιδιωτικό blog του Αντρέα. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε